Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Thermae Palace Hotel

1. Boekingen

Thermae Palace Hotel neemt alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Thermae Palace Hotel behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een reservering te weigeren. Na de reservering ontvangt u een bevestiging en factuur per email.

2. Kamerprijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. In de prijs van iedere kamer is inbegrepen: – 6% BTW – Een overnachting in het gereserveerd kamertype – Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer – Gebruik van het draadloos internet In de prijs van de kamer is niet inbegrepen: – Ontbijt – Gebruik van de sauna – Gebruik van de fietsen – Parkeerplaats – Toeristenbelasting Voor de vaststelling van het aantal personen per reserveringsperiode geldt het maximale aantal personen dat tenminste 1 nacht in de kamer verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

3. Betalingen

U betaalt bij het reserveren van uw verblijf het totale factuurbedrag (kamerprijs, toeristenbelasting, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s). De betaling kunt u voldoen:

a. Via telebankieren op het bankrekeningnummer. IBAN: BE98 2800 4851 5393 – BIC: GEBABEBB.
b. Of via een eigen overschrijvingsopdracht.
c. Garantie van een geldige kredietkaart (American Express, Visa of Mastercard). Zowel het kaartnummer als de vervaldatum moeten meegedeeld worden.

Uw boeking is slechts definitief geldig na ontvangst van uw betaling.

Voor kosten die niet werden aangerekend bij het initieel reserveren van het verblijf (zoals parkeerkosten, niet-inbegrepen consumpties, enz.), zal Thermae Palace een factuur opmaken. Deze facturen van Thermae Palace moeten worden betaald tijdens de check-out.

Bij niet-tijdige betaling van de factuur tijdens de check-out, zal Thermae Palace u een herinnering sturen, waarvoor aanmaningskosten kunnen worden aangerekend ten belope van €40. Bovendien zal in geval van niet-tijdige betaling het factuurbedrag worden verhoogd met een schadebedrag ten belope van 10% van het openstaande bedrag, steeds met een minimum van €20, en onverminderd het recht van Thermae Palace om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van een hogere werkelijke schade. In het geval dat Thermae Palace onterecht in gebreke blijft om aan u verschuldigde bedragen te betalen binnen de met u afgesproken termijn, heeft u eveneens recht op een schadebedrag ten belope van 10% van het openstaande bedrag.

4. Wijzigingskosten

Indien u, na de totstandkoming van de reservering, wijzigingen in de reservering wenst aan te brengen, is Thermae Palace hotel niet verplicht hieraan te voldoen. Het is de vrije keuze van Thermae Palace Hotel of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Indien u na de totstandkoming van de reservering van meer dan één kamer het aantal geboekte kamers wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 5.

5. Annuleren

a. Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging kunt u binnen 24 uur, startend
vanaf de verzenddatum, afzien van uw reservering.
b. Bij het non-refundable tarief is het niet toegestaan om de gemaakte reservering te wijzigen of te annuleren. Bij annulatie zal het volledige bedrag aangerekend worden.
c. Bij het flexible tarief is het mogelijk om de reservering te annuleren of te wijzigen tot 48u voor aankomst. Binnen 48 uur voor aanvang van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
d. Bij het best available tarief is het niet toegestaan om de gemaakte reservering te wijzigen of te annuleren. Bij annulatie zal het volledige bedrag aangerekend worden.
e. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

De betaling van het bepaalde onder b en d. Dient uitgevoerd te worden op moment van reservering. De betaling van het bepaalde onder c. Dient uiterlijk uitgevoerd te worden 48 uur voor aanvang van uw reservering.

6. Hotelreglement

Teneinde het verblijf in het hotel voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het hotelreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie van het Thermae Palace Hotel.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel. Indien u toch het hotel met huisdieren zou betreden zal dit de onmiddellijke verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Assistentiehonden zijn welkom en dienen ten aller tijde visueel herkenbaar te zijn.

Er heerst een algemeen rookverbod in het volledige hotel, de boete voor het niet naleven van dit verbod is €250.

Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Thermae Palace Hotel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel kunnen uitgevoerd worden zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

7. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Thermae Palace Hotel bestaat: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Thermae Palace Hotel. Daaronder mede inbegrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Vanaf 1 september 2016 kan het hotel ingevolgde de Europese Bevragingsprocedure voor het hotelgebouw en de site, de reservatie niet garanderen. Indien de reservatie niet kan doorgaan, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk verwittigd en het reeds betaalde voorschot wordt onmiddellijk terugbetaald. Daarbij zijn door het hotel geen vergoeding of kosten aan de klant verschuldigd, ook al zou de reservatie pas op de dag van aankomst in het hotel worden geannuleerd.

Partijen erkennen voor zoveel als nodig dat de uitvoering van de betalingsverbintenissen van de klant nooit onmogelijk kan worden, en dat de klant conform het gemeen recht derhalve nooit overmacht zal kunnen inroepen om zich van die verbintenissen te bevrijden. Om elk misverstand daarover te vermijden, geldt dit ook voor elk eventueel beroep op de Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende gevolgen (inclusief de overheidsmaatregelen daaromtrent) als eventuele vorm van overmacht; ook die omstandigheden zullen dus niet tot de bevrijding van de klant kunnen leiden, en zullen voor de klant desgevallend ook geen recht op terugbetaling kunnen doen ontstaan.

8. Aansprakelijkheid

a. Thermae Palace Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

– diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt u dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en eer bijkomende administratieve kosten worden aangerekend.
– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotel.

b. De persoon die de reservering gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade di voor Thermae Palace Hotel en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

c. Bij niet juist gebruik of niet juist achterlaten van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorgerekend.

9. Klachten

Ondanks alle zorgen van Thermae Palace Hotel kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de directie op te nemen, teneinde de directie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 week na vertrek in het hotel de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@thermaepalace.be.

10. Foto’s en video’s

Indien hetzij een gast of degenen die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het hotel bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Thermae Palace Hotel-publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Thermae Palace Hotel, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

11. Algemeen

Uw contractpartij is Restotel NV, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende. Correspondentie kunt u richten aan: Thermae Palace Hotel, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen direct of indirect gedaan bij Thermae Palace Hotel.