Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden van Thermae Palace Hotel

1. Boekingen

Thermae Palace Hotel neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Thermae Palace Hotel behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren. Na de boeking ontvangt U een bevestiging en factuur per email.

2. Kamerprijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

In de prijs van iedere kamer is inbegrepen:

– 6% BTW
– Een overnachting in de geboekte type kamer
– Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer
– Gebruik van het draadloos internet

In de prijs van de kamer is niet inbegrepen:

– Ontbijt
– Gebruik van de sauna (€30 per beurt)
– Parkeerplaats (€12,50 per nacht)
– Toeristenbelasting (€3 per kamer en per nacht)

Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximale aantal personen dat ten minste één nacht in de kamer verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

3. Betalingen

U betaalt bij het boeken van Uw verblijf het totale factuurbedrag (kamerprijs, toeristenbelasting, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s).De betaling kunt U voldoen:

a. via telebankieren op het bankrekeningnummer. IBAN: BE98 2800 4851 5393 – BIC: GEBABEBB.
b. Of via een eigen overschrijvingsopdracht.

Uw boeking is slechts definitief geldig na ontvangst van Uw betaling.

4. Wijzigingskosten

Indien U, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Thermae Palace Hotel niet verplicht hieraan te voldoen. Het is de vrije keuze van Thermae Palace Hotel of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel worden wijzigingen binnen 1 week vóór aankomst niet toegestaan. Voor elke wijziging, in een reeds gedane boeking, tot maximaal 1 week vóór aankomst rekenen wij u €10 wijzigingskosten per kamer aan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of kamer, of een (gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 1 week vóór aanvang van het verblijf, bent U het volledige oorspronkelijke factuurbedrag verschuldigd. Indien U na de totstandkoming van de boeking van meer dan één kamer het aantal geboekte kamers wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 5.

5. Annuleren

a. Na het ontvangen van de reserveringsbevestiging kunt U binnen 24 uur, startend vanaf de verzenddatum, afzien van Uw boeking.
b. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is 50% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
c. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
d. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
e. Bij elke discrepantie tussen 5.a. en 5.c. primeert 5.c.

De betaling van het bepaalde onder b. en c. dient uiterlijk binnen de 7 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Thermae Palace Hotel.

6. Hotelreglement

Teneinde het verblijf in het hotel voor alle Gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle Gasten zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het hotelreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie van het Thermae Palace Hotel.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel. Indien u toch het hotel met huisdieren zou betreden zal er dit de onmiddellijke verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

Er heerst een rookverbod in het volledige hotel, de boete voor het niet naleven van dit verbod is €250.

Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Thermae Palace Hotel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel kunnen uitgevoerd worden zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

7. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Thermae Palace Hotel bestaat: indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Thermae Palace Hotel. Daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

Vanaf 1 september 2016 kan het hotel ingevolge de Europese Bevragingsprocedure voor het hotelgebouw en de site de reservatie niet garanderen. Indien de reservatie niet kan doorgaan, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk verwittigd en het reeds betaalde voorschot wordt onmiddellijk terugbetaald. Daarbij zijn door het hotel geen vergoeding of kosten aan de klant verschuldigd, ook al zou de reservatie pas op de dag van aankomst in het hotel worden geannuleerd.

Partijen erkennen voor zoveel als nodig dat de uitvoering van de betalingsverbintenissen van de klant nooit onmogelijk kan worden, en dat de klant conform het gemeen recht derhalve nooit overmacht zal kunnen inroepen om zich van die verbintenissen te bevrijden. Om elk misverstand daarover te vermijden, geldt dit ook voor elk eventueel beroep op de Covid-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende gevolgen (inclusief de overheidsmaatregelen daaromtrent) als eventuele vorm van overmacht; ook die omstandigheden zullen dus niet tot de bevrijding van de klant kunnen leiden, en zullen voor de klant desgevallend ook geen recht op terugbetaling kunnen doen ontstaan.

8. Aansprakelijkheid

a. Thermae Palace Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

– diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend;
– het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotel.

b. De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Thermae Palace Hotel en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.

c. Bij niet juist gebruik of niet juist achterlaten van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

9. Klachten

Ondanks alle zorgen van Thermae Palace Hotel kan het voorkomen dat U een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient U ter plaatse en direct met de Directie op te nemen, teneinde de Directie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft U tot uiterlijk 1 week na vertrek van het hotel de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@thermaepalace.be.

10. Foto’s en video’s

Indien hetzij een Gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het hotel bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Thermae Palace Hotel-publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Thermae Palace Hotel, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

11. Algemeen

Uw contractpartij is Restotel NV, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende. Correspondentie kunt u richten aan: Thermae Palace Hotel, Koningin Astridlaan 7, 8400 Oostende. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Thermae Palace Hotel.

Wij gebruiken cookies voor de goede werking van onze website.